Persondata

Håndtering af persondata
Når du indgår i et samtaleforløb hos mig, er der nogle rammer, der er gældende på følgende områder:

Tavshedspligt
Som psykolog har jeg tavshedspligt om det du fortæller under vores samtaler.
Reglerne findes i psykologlovens §21, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f.

Journalpligt
Det er lovpligtigt, at psykologen noterer og opbevarer oplysninger om dig vedrørende sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling.Reglerne findes i psykologlovens § 14.

Personoplysninger
Du afgiver nogle oplysninger om dig selv, lige som jeg kan modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller evt. henviser.
Jeg noterer og opbevarer oplysningerne med det formål at yde en god behandling af dig under forløbet, og endvidere at kunne gennemføre de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Der noteres således oplysninger om dig til afregningsformål.Oplysningerne noteres i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og f, og bliver opbevaret sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger
Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit samtykke.Efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9, kan der i særlige tilfælde ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. henviser.

Oplysninger, der er registreret til afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis dit forløb hos mig betales helt eller delvis af andre end dig selv, f.eks. et forsikringsselskab eller en kommune, vil det være nødvendigt at videregive oplysning om antal konsultationer og dato til betaleren. Hvis du har oplyst, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, betragtes det som tilladelse til at overføre oplysninger om forløbet til dem.

Oplysningspligt og underretningspligt
Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg som psykolog oplysningspligt i forhold til at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har en psykolog underretningspligt.

Hvor længe opbevares oplysningerne
Din journal slettes normalt 5 år efter seneste notering, men vil i visse tilfælde blive opbevaret længere, jf. bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares, så længe det er nødvendigt.

Samarbejde:

Jeg har desuden et fagligt samarbejde med blandt andre psykolog Ivalo Hovmand www.ivalohovmand.dk, som har speciale i stress og metakognitiv terapi.